Поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

„Чифлик ливади“ ЕООД , ЕИК 202044702 със седалище и адрес на управление: с. Дамяница 2813, общ. Сандански, сгр. Винпром чрез онлайн платформата „Чифлик Ливади“, наричан в текста за краткост „Администратор“ или „Чифлик Ливади“ прилага в търговските взаимоотношения с клиентите си настоящите правила за защита на личните данни.

ПРЕАМБЮЛ

Чифлик Ливади  е администратор на лични дании, тъй като събира и обработва определена лична информация за физически лица.

С настоящото желаем  да Ви запознаем с правилата, които следваме за защита на Вашите личните, тяхното  събиране, обработване, съхраняване и унищожаване.

ПРАВНА РАМКА

Чифлик Ливади обработва Вашите лични данни в съответствие със  Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилогонето му и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване.

ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.

Администраторът на личните данни изисква, събира и съхранява лични данни само свързани с и ограничени до необходимото във връзка със съставянето на потребителски профил, клиентът попълва своите имена, телефонен номер, e-mail адрес, по изключение и  адрес за доставка от куриер. Всички данни, нужни при процеса на поръчката, са поверителни, не се предоставят на трети лица, с изключение предоставянето на данните за доставка на куриерската фирма като име, телефон, е-mail адрес, адрес за доставка и предоставянето на е mail  и име на платформата MailChimp.

Чрез регистрационната форма Администраторът събира следния тип информация: електронна поща, име, фамилия, телефонен номер.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът обработва Вашите лични данни за следните цели:

  1. Доставка на стоки, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване;
  2. Обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
  3. Изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата.
  4. Маркетингови цели – след получаване на изрично съгласие от субектите на лични данни;
  5. Рекламни цели -  нови продукти, начини на работа, събития, промоции на продукти, цени, рецепти, съвети, полезна информация, след изрично съгласие.

Съгласие за обработване на лични данни

Всеки клиент дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни в процеса на регистрация на профил или заявяване на поръчка от гост  в системата на Чифлик Ливади, чрез потвърждение.

КОРЕКЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Системата на Чифлик Ливади позволява всеки потребител да види предоставените от него лични данни и ако е нужно да подаде заявка за корекция. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни зявката без ненужно забавяне.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН)

Всеки потребител разполага с възможност по всяко време да подаде заявка за изтриване на потребителския му профил и всички свързани с него лични данни. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни искането без ненужно забавяне.

Обработването на лични данни с цел реклама и маркетинг може да бъде прекратено по всяко време по желание  на клиента, чрез връзка с Администратора на еmail или с писмено заявление, изпратено до Администратора по удобен за клиента начин;

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всеки клиент има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в  подходящ за четене формат.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите данни се заличават със заличаване на профила Ви в платформата на Чифлик Ливади. С оглед заличаване от майлинг листи за рекламни цели, Ви препоръчваме да ни уведомите по ел. поща или по телефона, за да проверим и унищожим всички Ваши данни. Данните на потребители, които са направили поръчка без регистрация се пазят за срок от 1 месец от датата на поръчката, с цел да бъде възможно следпродажбеното обслужване на потребителя - време за доставка, възможност за рекламация и др. Срокът за съхранение на данните може да бъде удължен с оглед изпълнение на ангажиментите, които има едната или двете страни по договора (поръчката) за период, не по-дълъг от необходимия за това;

ТЕХНИЧЕСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА ЗАЩИТА

Администраторът въвежда и прилага необходимите мерки за гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. 

В платформата Чифлик Ливади потребителят може да поръча като гост или чрез регистрация. Потребителят се задължава да предостави точна, вярна информация, както и да я подновява своевременно.

Чифлик Ливади препоръчва на своите клиенти да използват сложни пароли и да пазят конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизат в сайта, за да се избегне неоторизиран достъп. При всеки достъп посредством акаунт на даден потребител последният поема отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на сайта чрез този акаунт. Чрез използването на сайта, потребителите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица. Ако потребителят има съмнения относно неоторизирана употреба или злоупотреба при използване на акаунта е необходимо незабавно да информира Администратора за това.

НАРУШЕНИЯ. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯТА

Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които Чифлик Ливади отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. Нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.

В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

 

По всички въпроси във връзка с Вашите лични данни можете да се свържете с нас на адрес:

E mail   pile кльомба livadi точка bg

Филип Харманджиев

Чифлик Ливади © 2024 Работи на OpenCart | Сглобен от MazeLabs